close

Yasal Uyarı

“Aşağıdaki uyarı yazısı, emeğe saygılı ELS dostlarının, izinsiz basım yapan ya da fotokopi yoluyla yayınlarımızı çoğaltan kötü niyetli kişilere karşı bize yardımcı olmaları dileğiyle kaleme alınmıştır.” 
Saygılarımızla...

 . - ÖNEMLİ YASAL UYARILAR -

ELS ürünleri, ELS Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. ELS YDS Dergilerinin isim ve yayın hakları ELS Yayıncılık Ltd. Şti.’ne aittir. Ürünlerimizde kullanılan her türlü konu anlatımı, soru, yazı ve resimler üzerindeki her türlü maddi ve manevi haklar mahfuzdur. İzin alınmaksızın kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

ELS YDS Dergileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FVSEK) kapsamında korunmakta olan “eser” niteliğinde olup, EĞİTİM VEYA KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA DAHİ OLSA İZİNSİZ BASILAMAZ, FOTOKOPİ YOLUYLA VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE ÇOĞALTILAMAZ, DAĞITILAMAZ VE KULLANILAMAZ.

Aksi yönde davranış halinde, FVSEK ile temin edilen tazminat hükümleri ve özel hukuk yaptırımları saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 71. Maddesi’nin 1. Bendine göre, Bir eseri, … hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, … ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, … elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis”Aynı maddenin 2. Bendine gore ise “Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.”  FVSEK  m.71’in müteakip 2. ve 3. Fıkralarına göre de; “Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arzeden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Yasa hükümlerine muhalefeten ELS ürünleri’nin izinsiz basılması, fotokopi yoluyla veya başka bir biçimde çoğaltılması, dağıtılması ve kullanılması halinde, failler hakkında suçun işlendiği yerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet üzerine veya re’sen soruşturma başlatılacak ve failler en ağır şekilde cezalandırılabilecektir. Bu bakımdan, Yasal mevzuata muhalif biçimde çoğaltılmış ELS ürünlerini elinde bulunduranların, bu durumu en kısa süre içinde ELS Yayıncılık Ltd. Şti.’ne bildirmeleri muhatap olabilecekleri cezai yaptırımlar bakımından önem taşımaktadır.  ELS Yayıncılık Ltd. Şti.’ne bu yönde ihbarda bulunan kişilerin kimlikleri istemleri halinde gizli tutulacak olup, yasal zorunluluğun yerine getirilmesi ve daha önemlisi EMEĞE SAYGI GEREĞİ izinsiz çoğaltma, dağıtım ve kullanımın önlenmesi bakımından yapacağınız ihbar ve bildirimler değerlendirmeye alınacaktır.

ELS Yayıncılık Ltd. Şti.
Hukuk Bürosu